Witajcie!

Wiemy, że nieco trudniej w obecnych czasach zapełnić czas w domu!

Zapraszamy zatem do wspólnej zabawy w robienie filmu. 
Temat :”WIOSNA”

Na prace czekamy do końca maja ale dokładnie przeczytajcie regulamin bo sprawa jest nieco bardziej złożona.

Liczy się przede wszystkim pomysł i jakość.

Dajemy tylko 60 sekund!

Nagroda to 500 zł dla najlepszego!


Regulamin konkursu dla dzieci na krótki film „Wiosna”

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach, ul. Barbary 23,

44-270 Rybnik.

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych amatorskich filmów oraz filmów animowanych, których tematyka związana jest w wiosną.

III. PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest nakręcony dowolną techniką film o długości 1 minuty (60 sekund).

2. Film musi zawierać w sobie elementy pozwalające jednoznacznie osadzić go w tematyce wiosennej. Dopuszcza się pomoc dowolnej liczby osób trzecich (opiekunów) w procesie przygotowania, filmowania, montażu oraz udostępniania materiału.

3. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych filmów z wykorzystaniem dowolnych rekwizytów. Zakazany jest udział osób lub zwierząt. Podczas tworzenia filmu nie można opierać się na wizerunku jakiejkolwiek osoby. Materiał filmowy w całości musi być stworzony przez autora, wyklucza się użycie gotowych materiałów filmowych.

4. Film może przyjąć dowolną formę, np. relacji, opowieści, wywiadu lub inną.

5. Filmy powinny być przekazane drogą elektroniczną na adres dkniedobczyce@gmail.com do dnia 31 maja 2020 roku do godziny 23:59. termin jest nieprzekraczalny i prace wysłane po terminie nie będą oceniane przez jury. Format filmu jest dowolny – możliwy do odtworzenia bez specjalnych programów lub może zostać umieszczony w sieci z udostępnionym linkiem.

7. Do konkursu nie dopuszcza się filmów:

 naruszających prawa autorskie innych podmiotów,

 naruszających godność ludzką,

 raniących przekonania religijne,

 zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,

 sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie

środowiska.

8. Wszystkie czynności wymagające pracy nad projektem powinny być zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zaleceniami jednostek rządowych.

IV. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy zainteresowany mieszkaniec

Miasta Rybnika do 18. roku życia.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora, członkowie

ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu

konkursu.

3. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.

4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jeden film.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na końcu lub początku każdego filmu

biorącego udział w konkursie planszy z logiem Domu Kultury w Rybniku – Niedobczycach oraz wszelkich niezbędnych do prezentacji filmu informacji oraz publikacji go na własnych kanałach informacyjnych.

VI. NADSYŁANIE PRAC

1. Odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można uzyskać w sekretariacie Domu Kultury pod numerem telefonu 32 433 10 65/ 66 i za pośrednictwem poczty elektronicznej: dkniedobczyce@poczta.onet.pl.

2. Prace powinny być przekazane drogą elektroniczną na adres dkniedobczyce@gmail.com do dnia 31 maja 2020 roku do godziny 23:59. termin jest nieprzekraczalny i prace wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Format filmu jest dowolny – możliwy do odtworzenia bez specjalnych programów lub może zostać umieszczony w sieci z udostępnionym linkiem wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

4. Przekazane filmy nie podlegają zwrotowi. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostaną

zarchiwizowane w siedzibie organizatora.

VII. JURY

1. Organizator powoła skład jury z uwzględnieniem osób uznanych za autorytety w zakresie

szeroko pojętej kultury.

2. Jury dokona oceny prac konkursowych na podstawie pomysłowości, wykonania technicznego, a także sposobu ukazania tematu pracy.

3. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

VIII. DYSKWALIFIKACJA

1. Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli:

 dotrze do siedziby organizatora po terminie określonym w Regulaminie.

 nie spełni wymogów regulaminu konkursu.

IX. NAGRODY

1. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani przez organizatora nagrodami:

I miejsce: 500 zł,

II miejsce: 300 zł,

III miejsce: 150 zł.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15. 06. 2020 r. na stronie internetowej

organizatora pod adresem www.dkniedobczyce.pl oraz w mediach społecznościowych

(Facebook). Informacje o laureatach konkursu zostaną przekazane do lokalnych mediów.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UDZIELENIA LICENCJI

1. Uczestnicy konkursu upoważniają organizatora (udzielają licencji) do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu filmami w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo.

2. Na podstawie udzielonej licencji organizator może: utrwalać zapis filmu we wszystkich

dostępnych formach (fotografia, audio, wideo), publicznie odtwarzać w całości lub częściowo,

kopiować i zapisywać na swoich nośnikach danych.

6. Uczestnicy konkursu upoważniają organizatora do wykorzystywania zgłoszonych filmów

w całości lub częściowo do celów promocyjnych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że:

 akceptuje niniejszy regulamin,

 jest autorem nadesłanej pracy,

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz,

w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów

konkursu w Internecie oraz w informacjach prasowych.

2. Ogłoszenie o konkursie wraz z niniejszym regulamin oraz kartą zgłoszenia są dostępne na

stronie internetowej organizatora, pod adresem www.dkniedobczyce.pl.

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany

w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu na krótki film pt. „Wiosna”

KARTA UCZESTNIKA

Informacje o uczestniku konkursu:

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………..

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy lub e-mail: ……………………………………………………….……

Tytuł zgłoszonego do konkursu filmu:…………………………………………………………

Format:………………………………………………………………………………………….

Oświadczenia:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

Upoważniam organizatora (udzielam licencji) do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonym do konkursu filmem w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym upublicznianie mojego

wizerunku (zdjęć) oraz wykorzystywanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do

działań informacyjnych i promocyjnych Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach na jego

terenie i poza nim, a także w Internecie.

Proszę o przekazanie ewentualnej nagrody głównej na konto bankowe numer

………………………………………………………………………………………..…………….

Oświadczam, że posiadaczem niniejszego konta bankowego jest ………………………

………………………………………………………………………….………………………..

Data i podpis uczestnika konkursu

Niniejszym jako rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu, który nie ukończył 18. rok życia,

wyrażam zgodę na uczestnictwo ……………………………………………………………

w konkursie na krótki film „Wiosna”.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Comments are closed.