Karta zgłoszenia
Karta osobowa uczestnika zajęć 2019_20

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

NUMER KONTA BANKOWEGO
PKO S.A. 32 1020 2472 0000 6102 0499 0810

Uczestnik zajęć zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za zajęcia, do 25-go każdego miesiąca z góry na następny miesiąc. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imienia i nazwiska uczestnika zajęć oraz nazwy zajęć.