WCZORAJ

Po II wojnie światowej równolegle z odbudową zniszczeń następuje rozwój instytucji kultury. W roku 1945 zaczyna funkcjonować w Niedobczycach „Świetlica” a następnie poprzez rozbudowę, adaptację i modernizację nowych pomieszczeń , powstaje w
1965 roku Zakładowy Dom Kultury Kopalni „Rymer” z salą kinową na 420 miejsc.
Jego działalność pozwala na rozwijanie różnych zainteresowań lokalnej społeczności.
Do najaktywniejszych należą: Chór „Mickiewicz” z jego chórmistrzem Józefem Salamonem, orkiestra zakładowa kopalni „Rymer” z dyrygentem Franciszkiem Pawelcem, zespół fotograficzny z Jankiem Zającem na czele, grupa plastyczna działająca pod fachowym okiem artysty plastyka Pani Heleny Piergies – Chlubek. Działają również cieszące się dużym powodzeniem i popularnością koła zainteresowań dla dorosłych, młodzieży i dzieci takie jak: taneczne, filatelistyczne, brydża, szachów oraz muzyczne zespoły instrumentalno – wokalne i ognisko muzyczne.
Lata osiemdziesiąte niosą za sobą niebezpieczeństwa i zagrożenia dla kultury związane
z transformacją ustrojową i przemianami gospodarczymi naszego państwa. Działalność kulturalna DK, która w swych założeniach programowych nigdy nie była nastawiona na zysk i komercję lecz na szeroko rozumiane upowszechnianie kultury i organizowanie aktywnego wypoczynku mieszkańców środowiska robotniczego, narażona była na niestabilność i ograniczenia oraz zahamowanie dynamiki rozwoju.

DZIŚ

Obecnie niedobczycki Dom Kultury jest jedną z kilku placówek kulturalnych w mieście Rybniku. Proponujemy mieszkańcom różnorodne formy spędzania czasu wolnego dostarczając zróżnicowaną, bogatą ofertę kulturalną.

OPIS DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ DOM KULTURY:

 1. Dom Kultury realizuje cele i zadania w dziedzinie wychowania, edukacji  i upowszechniania kultury oraz kultywowania bogatych tradycji muzycznych regionu.
 2. Do podstawowych zadań Domu Kultury należą :
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
  • rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego,
  • współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi i innymi ośrodkami kulturotwórczymi miasta
   i regionu,
  • rozwijanie kultury artystycznej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej,
  • organizowanie kursów specjalistycznych,
  • współpraca z placówkami i ośrodkami kulturalnymi w kraju, a także za granicą na zasadzie prowadzenia wymiany kulturalnej.
 3. Ponadto DK prowadzi działalność gospodarczą /na podstawie Statutu DK,
  rozdz. V par.13/ polegającą przede wszystkim na wynajmie sal. Całkowity dochód
  z tej działalności zasila budżet naszej placówki i przeznaczony jest między innymi na finansowanie przedsięwzięć o charakterze artystycznym i doposażenie obiektu.
  Powyższe zadania merytoryczne realizowane są w ramach oferty DK dostępnej dla mieszkańców naszej dzielnicy i miasta przez prowadzenie takich form artystycznych jak: muzyka, plastyka, taniec itp. Dla realizacji tych celów prowadzą działalność w naszej placówce takie zespoły jak:
  – Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”
  – Chór Mieszany im. Adama Mickiewicza
  – Mażoretki „Enigma”
  – Mażoretki „Astra”
  – Formacja taneczna „V.I.P.”
  – Koło plastyczne i rękodzieła dla dzieci
  – Nauka gry na instrumentach (gitara, flet, klarnet, saksofon, instrumenty klawiszowe)
  – Sekcja Skata Sportowego
  – Sekcja Szachowa
  – Aerobik
 4. Oprócz działalności stricte kulturalnej, zespołów o charakterze artystycznym, oferta DK stara się również zaspokoić potrzeby środowiska lokalnego w sferze rekreacyjno-sportowej poprzez udział w sekcjach szachowych, skata sportowego lub organizowanie wycieczek krajoznawczych. W tej dziedzinie możemy pochwalić się osiągnięciami o zasięgu ogólnopolskim jak np. zdobycie Pucharu Polski przez naszych szachistów, czy zdobycie czołowych lokat na ogólnopolskich zawodach w skacie sportowym.
  Realizacja podstawowych zadań DK odbywa się także przez prezentację dorobku artystycznego, wystawy, wieczory muzyczne, koncerty, przeglądy, konkursy, biesiady, festyny i pikniki.
  Bardzo ważnym i istotnym elementem realizacji zadań własnych z zakresu kalendarza imprez kulturalnych jest ścisła współpraca z radami dzielnic miasta Rybnika, organizacjami pozarządowymi, i stowarzyszeniami takimi jak: Miejska Orkiestra Dęta „ Rybnik”, Polski Związek Chórów i Orkiestr. Współpraca ta pozwala między innymi na pozyskiwanie środków pozabudżetowych i współfinansowanie imprez kulturalnych.
Skip to content